Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tre tankar om fildelning | Main | Ris och Ros till Sydsvenskan »
söndag
jun282009

Inför socialdemokraternas ekonomiska seminarium

Korspostat från Makthavare.se
--------------------------------------
Det fanns en tid då socialdemokraternas ekonomiska seminarium var långt, påkostat och hyste internationella tungviktare inom antingen politik eller ekonomi. Senast var 2006, då affischnamnet var franske presidentkandidaten
Ségolène Royal. Årets seminarium har inte riktigt samma stjärnglans.

Platsen är Wisby Strand 10-12 på tisdag, och årets tema är "Full sysselsättning." Panelen består av:

Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
Anna Thoursie, utredningschef på Kommunal.
Allan Larsson, f d finansminister, och [[Thomas Östros]]

Vad kan sägas om detta? Henry Ohlsson är en stabil, ganska mainstream och föga radikal nationalekonom. Skrev för tre år sedan i Ekonomisk Debatt om strukturomvandlingens fördelar och hur den bäst underlättas. Nyanserat och läsvärt - hela artikeln här.


Anna Thoursie brukar också vara klok och nyanserad. Båda är dock åsiktsmässigt säkra kort för socialdemokratin. Övriga två tarvar knappast någon mer ingående presentation.

Socialdemokraterna verkar i år ta det säkra och tråkiga före det osäkra och spännande. Det känns som väldigt länge sedan Lundaekonomen Anne-Marie Pålsson 1993 var inbjuden till s-seminariet och startade den så kallade pig-debatten som pågår än idag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.