Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om mina multipla partimedlemskap (5 - sista delen) | Main | Titelförslag på nästa papper »
fredag
jul102009

Om mina multipla partimedlemskap (4)

Så till miljöpartiet. De är ju helgalna, hävdar vissa. Det håller jag delvis med om. Så mycket större skäl att vara med.

Går det illa i nästa val kan de sitta med ganska betydande makt. Miljöpartiet är dock ett förmånligt parti att vara med i. Inget bullbakande där inte! Miljöpartiet hade exempelvis medlemsomröstning som ledde till att de slopade sitt stolliga krav på svenskt EU-utträde.

I mån av tid ska jag som mp-medlem verka för att det blir medlemsomröstningar också om kärnkraften, samarbetet med socialdemokraterna, värnskatten, LAS-regler i företag med 11 till 15 anställda och den något naiva övertron på ekologisk odling. I grunden uppfattar jag dock miljöpartiet som ett påverkbart parti med många sympatiska grundvärderingar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.