Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Krönika, augusti. Om vinster och kvalitet i välfärden | Main | Mer om viljan att vara alternativ och det svåra med tolerans »
fredag
aug072009

Coase, Åkarp, rökning och advokater

Visst är det trevligt när nyhetsrapporteringen levererar nyheter som vore skapade för en lärobok i mikroekonomi med institutionell inriktning? (ur Kristianstadsbladet):

Tvisten mellan grannarna [i Åkarp] har pågått sedan 2006. Den rökkänslige grannen, en advokat, stördes så mycket av blossandet i kvinnans trädgård att han använde en andningsmask när han var i sin trädgård samtidigt som kvinnan rökte.

Äganderätter har alltså fastställts, låt vara att det tog rättsväsendet tre år. Nu återstår att se hur mycket advokaten är beredd att betala grannen för att hon ska sluta röka i trädgården! Ska vi gissa att det är betydligt mindre än vad processen kostat?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Å! Den sociala kostnadens problem i svensk kontext.

http://www.nd.edu/~dbetson/courses/documents/ProblemOfSocialCost.pdf

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.