Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Anders Åslund om den nya skandinaviska modellen | Main | Ingen global värdekonvergens? »
onsdag
nov032010

Något att fundera på

Att skriva avhandling i Sverige i början av 2000-talet är på många sätt ett nyliberalt projekt

Andra meningen i förordet av Ulrika Janssons avhandling "Den paradoxalt nödvändiga kvinnan : Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv - ett nyliberalt drama"

Kan det vara Johan Norberg som gjort en Alan Sokal?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Jag kom annars att tänka på denna händelse och avhandling http://sv.wikipedia.org/wiki/Fatilarkalkyl
3 nov | Unregistered CommenterMarcus
"Det finns dagar när den doktorerande kvinnan är högst irrationell och tar beslut för att det känns rätt i magen eller för att hon helt enkelt inte orkar vara resultatinriktad alla dagar."

Ha! Det finns 365 dagar om aret nar den doktorerande kvinnan (i alla fall den^) inte har en anning om vad begreppet "rationell" betyder.
4 nov | Unregistered Commenterdaniel
Jag tycker helt klart det kan vara läge att låta den som själv vill få sin vetenskapliga kompetens bedömd på grundval av förordet till avhandlingen kasta den första stenen.
4 nov | Unregistered CommenterDr Demant
Jag har skummat igenom avhandlingen och kastar utan tvivel ett dussin stenar
4 nov | Unregistered CommenterMarcus
Kanske dags att låta skummande bloggläsare ersätta betygsnämnder och referees? Man skulle också kunna lägga ut alla nya avhandlingar på newsmill och låta läsarna med sina millningar få avgöra om vederbörande ska få sin doktorsexamen.
4 nov | Unregistered CommenterDr Demant
I sak tycker jag nog att hon har rätt, i så motto att universitetssektorn ju numera präglas av en hel del av de styrningslogiker som faller under begreppet i dess andra betydelse (s. 17ff). Förr var doktorsavhandlingen slutet på en lång akademisk karriär, nu är den början, och examen har ersatts med ett ständigt mätande, räknande, rankande, utvärderande, kvalitetskontrollerande, både individuellt och institutionellt, så att man aldrig egentligen blir färdig, utexaminerad, utan ständigt söker nya projektmedel för att finansiera ens egen så kallade tjänst. Ett system ganska annorlunda det som rådde för, säg, X år sedan i akademin, men nu inte nödvändigtvis bättre eller sämre än det det ersatte. There is no need to fear or hope, but only to look for new weapons.

Med nyliberal politisk ideologi har det förstås föga att göra, så termen är ju lite olycklig. Men här är vi nominalister, eller hur?
4 nov | Unregistered CommenterJohan
Eftersom det inte rör sig om en Sokal-grej eller en Fatilarkalkyl (tack Marcus, högintressant) får väl citatet ses som ett exempel på (ännu) en betydelse som begreppet nyliberal numera används i. Och i Johans välvilliga tolkning är det bara att instämma.

Dr Demant, har du tagit din medicin idag? (OBS internt skämt)
5 nov | Unregistered Commenterbergh
Om jag forstar Dr. Demant korrekt sa bor alltsa inte kritik riktas mot vetenskapliga publikationer om inte detta sker i en referee-process eller av betygskommitteer? Ar Krugman, DeLong, och Mankiw underrattade?

Johan - Du verkar tycka att det ar besvarande att man som forskare "aldrig egentligen blir färdig". Menar du att det ar irriterande att den finns en press pa forskare att faktiskt kontinuerligt forska? Att man inte kan lamna in en bunt artiklar och sena luta sig tillbaka och spela MS-roj?
6 nov | Unregistered Commenterpontus
@Bergh: Förord till avhandlingar tolkar jag alltid välvilligt, och du med, hoppas jag, om nu Pontus skulle ställa besvärliga frågor om Clusterball.

@Pontus: För att ge dina frågor de uttömmande svar de förtjänar:
(a) Nej.
(b) Nej.
22 nov | Unregistered CommenterJohan
Om jag forstar Pontus korrekt sa menar han att man ska karikera motdebattorers standpunkter sa att man far en riktigt fet straw man att ge sig pa.

Savitt jag vet brukar de herrar som namns inte uttala sig om vetenskapligheten i arbeten som ligger utanfor deras expertomrade.
22 nov | Unregistered CommenterDr Demant
@Johan Självklart! Jag kan som vi vet till och med sträcka mig så långt att även de som jobbat för tobaksindustrin bör tolkas välvilligt :-)

@ Dr Demant "Savitt jag vet brukar de herrar som namns inte uttala sig om vetenskapligheten i arbeten som ligger utanfor deras expertomrade"

Det kan möjligen stämma, men då bör vi betänka att Krugmans expertområde enligt åtminstone honom själv är väldigt stort.
23 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.