Senaste poster
Populära
Google Scholar
« En dum-enkel-svår makrofråga | Main | Hur hindrar inkomstklyftor folk från att spara? »
torsdag
mar252010

WDI visualiserade

Nu finns även world development indicators och annan statistik från Världsbanken snyggt visualiserad här likt Gap-minder.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det kan nog också vara en bra idé att hålla ett öga på Googles Public Data i framtiden.

WDI finns här:
http://www.google.com/publicdata/overview?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&hl=en_US&dl=en_US
25 mar | Unregistered CommenterJPL

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.