Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad är poängen med att staten lånar för att ge extra pengar till kommunerna? | Main | På allmän begäran: Konsumtionsenhetsskalan »
fredag
apr232010

För alla som tampas med universitetens IT-support

hr Karlsson-Chacker (var det så?) är briljant här.

Jag kan bara lägga till en anekdot till Johans många exempel:

På ett av Sveriges universitet var proceduren nyligen följande när en forskare ville uppdatera en forskningshemsida: Skriva ett worddokument med de ändringar som skulle göras och skicka detta (jag tror att mail var ok) till en särskild funktion som, så småningom, uppdaterade hemsidan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Tack för länken! Men "Herr Dr", om jag får be, Hr. Färg.
23 apr | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.