Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« För alla som tampas med universitetens IT-support | Main | Ny forskning om akassan från Umeås sociologer »
fredag
apr232010

På allmän begäran: Konsumtionsenhetsskalan

Hämtad från senaste inkomstfördelningsundersökning (där f ö alla tabeller är på hushållsnivå per konsumtionsenhet). Var tusan finns det data på individers inkomster?

Endast för ensamhushåll är alltså individens inkomst den som används i statistiken. När två bor ihop, summeras deras inkomst och delas med 1,51. Flyttar det in ytterligare en vuxen, finns det plötsligt 2,11 konsumtionsenheter i hushållet. Förmodligen anses det otroligt att alla delar säng, men TV och brödrost är kanske inte lika rivaliserande i konsumtionen...

Således: Den som vill veta hur inkomster fördelar sig på individer, ska inte titta i inkomstfördelningsundersökningen, ty där redovisas ett mycket specifikt mått på hushållens levnadsstandard, vilket är något annat än en inkomstfördelning.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

One acknowledges that life is high priced, however some people need cash for various things and not every person gets enough cash. Therefore to receive some <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a> and just sba loan should be a correct solution.
11 maj | Unregistered CommenterRyanReva

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.