Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur en skilsmässa leder till att en misstänkt korruptionsskandal avslöjas | Main | Om Stefan Fölsters kritik av The Spirit Level i Expressen »
onsdag
apr282010

Statlig opinionsbildning: Vad är problemet?

Vid dagens Timbro-seminarium om statliga myndigheters opinionsbildning inställer sig frågan: Vad är problemet?

Alternativet till att staten styr med opinionsbildning är inte nödvändigt vis att staten helt avstår från att styra. Alternativet kan mycket väl vara att staten styr med våldsmonopolet i ryggen. Vad är då det stora problemet med att staten innan den tar till lagstiftningsmakten via myndigheter och verk pekar på fördelarna med exempelvis jämställdhet och nackdelarna med nazism?

När statlig opinionsbildning kritiseras från höger nämns ofta exempelvis skatteverkets reklamfilm mot skattefusk, eller energimyndighetens opinionsbildning mot att äta kött.

Vänstern kan istället irriteras över statlig opinionsbildning mot kommunism och för fri konkurrens. För att inte tala om Globaliseringsrådet!

Jag tycker inte allt detta är självklart bra. Man jag tycker inte att alla lagar är bra heller. Styrning genom opinionsbildning har dessutom den tilltalande egenskapen att det vädjar till människors förnuft och tankeförmåga, och den som inte håller med kan säga emot och lägga fram motargument.

Ett samhälle där politisk förändring kommer till genom goda argument snarare än hot om våld känns som ett ganska sympatiskt samhälle.

I varje fall känns det inte som något jag av princip är emot.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Statlig opinionsbildning: Vad är problemet? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (10)

Detta har jag funderat på också.

Ta t ex frågan om könsfördelningen i bolagsstyrelse. Varför skulle jag motsäga mig en statlig informationskampanj men inte lagstiftad kvotering? OM jag betraktar detta som ett område där staten har legitimitet att påverka, hur kan jag motsätta mig en sådan kampanj, som är långt mindre frihetskränkande än användandet av tvångsmakt?

Personligen är jag mycket obenägen att förespråka kvotering i olika sammanhäng. Men har mindre emot att exempelvis jämställdhetspolitik förs genom statlig opinionsbildning. Är detta en orimlig hållning?

Jag hade häromdagen en diskussion med Jakob Heidbrink om presstödet, där vi var inne på en liknande frågeställning. http://bjornostbring.wordpress.com/2010/04/25/presstodsfragan/
28 apr | Unregistered CommenterBjörn
Problemet är att man genom att propagera för den rådande ordningen med hjälp av tvångsindrivna medel gör det svårare för en opposition att växa fram och maktskifte att ske. Oppositionen tvingas finansiera propaganda för sina politiska motståndare innan oppositionen får lov att propagera för sig själv.

Vädjandet till folks förnuft sker ju inte utifrån en neutral position, utan utifrån förantagandet att det nuvarande systemet är mer förnuftigt än alternativet.
28 apr | Unregistered CommenterOla Berg
Tvångskvotering är förstås värre än information om värdet av könsblandade styrelser. Men det gör inte propaganda för könsblandade styrelser till en god sak. Varför ska värderingen "det är bättre med könsblandade styrelser" ges ges primat och sanktioneras framför värderingar som framhåller motsatsen? Vad har en stat med det att göra?
28 apr | Unregistered CommenterOla Berg
Vi måste skilja innehållet från principen att staten informerar och opinionsbildar.

Varför ges värderingen att konkurrens är bra primat framför motsatsen genom exempelvis konkurrensverkets verksamhet, broschyrer och entusiastiska föreläsare? Är det fel av kommerskollegium att arbeta för "öppen handel med klara spelregler" när det finns de som ogillar handel?

Du frågar vad det har med en stat att göra. Ganska mycket, skulle jag säga. Varför ska staten få styra med hot om våld, men inte med rationella argument?
28 apr | Unregistered Commenterbergh
"Varför ska staten få styra med hot om våld, men inte med rationella argument? "

Statlig opinionsbildning går utöver rent rationella argument. Ta forskning om hälsa t ex. Vi finansierar genom staten forskning som berättar för oss konsekvensen av vissa hälsobeslut, t ex rörande cigaretter, socker, motion och alkohol. Rationell faktapresentation och i mina ögon problemfritt.

Men opinionsbildning tar det ett steg längre genom att införa ett "bör". T ex genom att Folkhälsoinstitutet talar om för oss av vi bör välja den långsiktiga glädjen av välfungerande lungor, framför den kortsiktiga glädjen av god rök och nikotin i blodet. Trots att lungorna är våra egna.

Det är det statligt sanktionerade "bör" som är problemet. Inte den rationella faktagrunden som sådan.
28 apr | Unregistered CommenterOla Berg
"Varför ges värderingen att konkurrens är bra primat framför motsatsen genom exempelvis konkurrensverkets verksamhet, broschyrer och entusiastiska föreläsare?"

När det gäller konkurrensverket handlar det om att värna den individuella rätten att etabliera sig som leverantör, och rätten att välja leverantör. Det är en rättsvårdande instans. Mitt motstånd mot statligt sanktionerad opinionsbildning är ett uttryck för samma sorts rättstänkande, fast på ideernas marknad. Det är inte mer problematiskt än att polisen finns för att värna t ex din rätt till din kropp.

"Är det fel av kommerskollegium att arbeta för "öppen handel med klara spelregler" när det finns de som ogillar handel?"

Nej, men det är fel att det arbetet finansieras av skattemedel och att uppdraget är offentligt. De som har intresse av att kommerskollegium bedriver detta arbete kan säkerligen själva finasiera det.
28 apr | Unregistered CommenterOla Berg
"Styrning genom opinionsbildning har dessutom den tilltalande egenskapen att det vädjar till människors förnuft och tankeförmåga"

Ser du på kommersiell reklam (dvs komersiell opinionsbildning) på samma sätt? Jag tror inte påverkansmekanismerna vid varken kommersiell reklam eller statlig opinionsbildning främst är rationella, utan snarare verkar det på ett psykologiskt/emotionellt plan.
29 apr | Unregistered CommenterMarcus
Naturligtvis, jag kunde lika gärna skrivit irationella argument eller känsloargument. (fast jag föredrar rationella, både i reklam, från myndigheter och i allmänhet)
29 apr | Unregistered Commenterbergh
Men vad tycker ni om statliga organisationers opinionsbildning för status quo, ex. Systembolaget och SVT?
3 maj | Unregistered CommenterHarald
If you want to buy real estate, you would have to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a>. Moreover, my mother all the time utilizes a commercial loan, which seems to be really fast.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.