Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Landskrona - skånsk framgångssaga? | Main | En liten titt på Grekland med OECDs ögon »
torsdag
maj272010

biståndsdebatten fortsätter

Med en revisionsrapport från Ernst & Young i högsta hugg, tar biståndsminister Gunilla Carlsson till orda på Newsmill:

Av konsultrapporten framgår att det svenska stödet till hälsosektorn [i Zambia] föregicks av en otillräcklig, delvis felaktig och undermåligt dokumenterad riskanalys; att varningssignaler om korruptionsmisstankar vare sig noterades eller åtgärdades; att orena revisionsberättelser ignorerades och att alltför lite tid avsattes för att diskutera ekonomiska frågor vid möten mellan biståndsgivare och hälsoministeriet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Verkar liksom ha missat varje tillfälle till kritisk prövning. Inte så imponerande.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.