Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Klassklyftor i föraväntad livslängd | Main | Klassklyfta nr 2: Våld och hot »
fredag
jun042010

Dagens nyhet: Mats Alvesson har utsetts till Wallenberg Scholar

Ur ekonomihögskolans nyhetsbrev, som kom nyss:

Mats Alvesson har utsetts till Wallenberg Scholar av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Han får ett femårigt stöd på 3 miljoner kronor per år.

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Om någon till äventyrs missat Mats föreläsningar, finns ett utmärkt exempel, med tillhörande powerpoints, här. Enjoy!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Helgrymt, MA har förtjänat detta.
Välförtjänt.
4 jun | Unregistered Commentermarkus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.