Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Canning & Bowser om Marmot | Main | Globala klyftor i kommunikationskostnader »
söndag
jul252010

Medelinkomst och medianinkomst i Sverige 2008

Lena Sommestads artikel i DN fick mig att vilja kolla upp följande: (Siffror från SCB, 2008).

Förvärvsinkomst, dvs före skatt.

Befolkning Medel Median

Äldre än 16  230 000 212 000

20 - 64 år 261 000 250 000

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Då går alltså den relativa fattigdomsgränsen vid inkomst på 150 000 kr/ år (20-64 år). Fast kanske skulle hushållsinkomster och förmögenheter tas med, annars kan man ju lätt bli lurad av statistiken. Fattigdomsbegrepp som absolut, relativ till medianinkomst och relativ till köpkraft kan ju alla vara intressanta i olika sammanhang. Att som vissa politiker drämma till med "fattigdomen har ökat" utan att närmare beskriva hur, blir rätt oseriöst.

Om man skulle betrakta varje kommun som en egen ekonomi och se hur många som var fattiga relativt till den egna kommunens invånare, så skulle nog Danderyd ha en större andel fattiga än exempelvis Pajala. Detta trots att de fattiga i Danderyd då skulle kunna vara rikare än medianinkomsttagaren i Pajala sett till disponibel inkomst. Politiskt borde en sådan kommunranking bli svåranvänd om man får fram att Danderyd är den kommun med störst andel fattiga.
26 jul | Unregistered CommenterDavid H
Jag tycker att det skulle vara intressant att jämföra andel fattiga i olika EU-länder utifrån 60-procentsgränsen i hela unionen. (Med tanke på att Sommestad hänvisar till att man inom EU använt det relativa fattigdomsbegreppet sedan -84.) Finns det några sådana jämförelser och hur har isf Sveriges "placering" förändrats över tiden?
26 jul | Unregistered CommenterC

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.