Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Medelinkomst och medianinkomst i Sverige 2008 | Main | Illustrativ bild över världens ojämna utveckling »
onsdag
jul212010

Globala klyftor i kommunikationskostnader

Även globala klyftor kan mätas på många olika sätt. Här är ett diagram med trevlig trend från FNs World Development Report 2009.

I OECD-länder verkar priset för ett treminuterssamtal till USA ha stabiliserats: En jämvikt givet graden av konkurrens och marginalkostnaden med rådande teknologi, förmodligen.

Alla andra regioner i världen rör sig snabbt mot denna låga nivå. Snabbast är fallet i problemregionen nummer ett: Afrika söder om Sahara.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Jämför detta med hur Sida beskriver den globala digitala utvecklingen i sina styrdokument:

"Emellertid har de flesta utvecklingsländerna hittills haft föga nytta vare sig av den ökade internationella
handeln eller av ökningarna i investeringar och kapital och inte heller av de stora framstegen
inom informationsteknologin.”

Perspektiv på fattigdom, s 17.
http://www.solidaritetshuset.nu/usrd/slc630.pdf
"Föga nytta ... av ... informationsteknologin" är ett påstående som vittnar om undermålig omvärldsanalys. Har de hört talas om mpesa?

http://technology.cgap.org/2008/06/17/why-has-m-pesa-become-so-popular-in-kenya/
21 jul | Registered Commenterbergh
Det har de nog. Däremot skulle jag gissa på att rapportförfattarna, och många andra västländningar, lider av någons slags bortablindhet. Skandinaviska banker har varit och är ganska långt fram när det gäller internetbaserade tjänster, dvs sådana man framförallt använder mha en dator. Att göra bankärenden i mobilen upplever de flesta liksom inget större behov av, det verkar krångligt och osäkert. Därmed finns inte företåelsen för hur stor förändring m-pesa och många andra liknade tjänster inneburit för miljontals människor som har närmaste bank i en stad nån timme bort med skraltig kollektivtrafik - om de har någon alls, vilket de flesta inte har...

För övrigt är skandinaviska banker hopplöst efter när det gäller mobile banking, det är först i år det har gjorts ansträngningar för att börja komma ikapp.
21 jul | Unregistered CommenterHenrik
Det finns alltid sätt att vända det fel ändå. Hur blir det exempelvis om man tar telefonikostnaden som andel av genomsnittlig timlön i varje region? Då skulle södra afrikas siffror kanske bli sämre relativt övriga och därmed se ut att halka efter. Detta alldeles oavsett att kostanden de facto har minskat.
24 jul | Unregistered CommenterDavid H

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.