Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Ännu mer om bubblor, reformer Europa och USA | Main | The Guardians datablog »
onsdag
jan052011

Skrevs det om globalisering förr?

Jodå: Enligt googles roliga litteratursökning kan vi tydligt skönja tre vådor av globalisering i den engelska litteraturen:

Stavningen "Globalisation" ger snarlikt mönster. Obs att det handlar om andel av textmassan, så den senaste vågen kan inte förklaras av att det skrivs mer nuförtiden.

Lek med andra ord här!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.