Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Badplatser uppstår där folk badar: Om sociala normer och institutionell förändring | Main | Läs och videotips om världshistorien »
måndag
maj302011

Vad är ett etiskt företag?

DN skriver idag om “fondernas oetiska placeringar” och frågar läsarna “Har du oetiska innehav?” Som oetiskt tycks räknas “tillverkning av kärn­vapen, brister i livsmedelstillverkning, miljö­förstöring och antifackligt agerande”

Uppdelningen i etiska och oetiska företag och fonder är (förhoppningsvis) en barnsjukdom. Den intressanta frågan är ju inte om man bör agera etiskt (det bör man väl per definition?) utan vad som är etiskt (vad det innebär att “göra gott” som mina föreläsare i praktisk filosofi frågade så entusiastiskt...)

Moralfilosofin har ännu inte nått enighet om vad det är att göra gott.

När det gäller vapen: Visst låter det bra att inte tillverka vapen, men hållningen att allt som har med vapen att göra med nödvändighet är oetiskt är ingen självklar normativ hållning (en vanlig uppfattning förefaller vara att radikalpacifism är sympatiskt men en smula naivt).

När det gäller miljöförstöring: De flesta företag förstör naturen i den bemärkelsen att naturen omvandlas till en kombination av sådant vi efterfrågar och avfallsprodukter som ingen vill ha. (Detta gäller exempelvis nästan all tillverkning av mat). Huruvida nyttan överväger kostnaderna (skadorna på naturen är ofta irreversibla) är en bedömningsfråga från fall till fall. Hållningen att vara emot miljöförstöring ger vägledning endast i de fall någon förstör miljön på pin kiv utan att också tillverka något som efterfrågas, och det är ganska sällsynt.

När det gäller antifackligt agerande: Man kan ha massor av synpunkter på hur produktionsvärdet (som alltså i regel förutsätter miljöförstöring) ska delas mellan kapitalägare och arbetskraft, och man kan ha synpunkter på vilka metoder båda parter stundom tar till för att få så stor del som möjligt. Det är knappast självklart att det alltid är rätt att ställa sig på fackets sida (minns Vaxholms-konflikten).

2008 skrev Sydsvenskan om civilekonomen Joakim Sandbergs avhandling i frågan. En rad bra poänger tas upp i artikeln:

Företag har aktier i andra företag och tjänar pengar på bankernas räntor, som investerar i till exempel vapen … [etiska fonder] använder sig av luddiga mål och definitioner, som att pengarna investeras i företag som har mindre än tio procent av sin verksamhet i tobak, alkohol, vapen och pornografi … Frågan är om det går i samklang med vad svenskarna tycker är de största synderna. Definitionen kommer från USA och den kristna högern. …
Om fondförvaltarna hade sålt alla aktier på en gång hade det kunnat göra skillnad. Men istället säljer de av små mängder under en längre tid. Det blir tandlöst.

Slutligen kan noteras att diskussionen om etiska fonder och etiska företag tycks förutsätta att företag bör avhålla sig från vissa näringar, hållningar och verksamheter. Tanken att det skulle kunna vara god etik att investera i fattiga länder, fortbilda personalen och bistå med vaccination och hälsovård, verkar inte ha slagit igenom i de knapphändiga etikdefinitionerna än.

Slutsats och prognos: Diskussionen om etiska företag/fonder lider ännu av en rad barnsjukdomar. Men den kommer att mogna, och då lär vi se en oväntad arbetsmarknad för filosofer i det privata näringslivet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (10)

Som du säger är det knappast självklart att det alltid är rätt att ställa sig på fackets sida, däremot är det otvetydigt självklart att det oftast är rätt att ställa sig på fackets sida.
När det gäller vapen blir det ännu lurigare i och med att många företag har blandad produktion. T.ex tillverkar Saab Microwave både radar till civilflyg och artilleri. En riktigt strikt anti-vapen hållning skulle sortera bort många företag.

Sandberg är förövrigt helskön, hade honom som lärare i praktisk filosofi A
Det finns idag alternativ till etiska fonder, t ex så kallade hållbarhetsfonder. Etiska urval brukar fungera som så att man rankar bolagen och exkluderar en del branscher eller bolag. Hållbarhetsinvesteringar fokuserar istället på de bolag som rankas högt, dvs man väljer ut de bolag som anses sköta sig bäst inom respektive branscher.

Det är dock en ganska rörig bransch med många beteckningar. Etik, hållbarhet, SRI (Socially Responsible Investing), ESG (Environmental, Social, Governance), osv.
30 maj | Unregistered CommenterTopCow
På den här sidan kölen finns Etikkrådet, som bl a består av filosofer, som värderar de investeringar Statens pensjonsfond utland (mer känd som den norska oljefonden, god för över 3.000 miljarder NOK) gör i enskilda företag, utifrån ett antal lagfästa etiska riktlinjer:
http://www.regjeringen.no/nb/sub/Styrer-rad-utvalg/Etikkradet.html?id=434879
http://no.wikipedia.org/wiki/Statens_pensjonsfond#Etikkr.C3.A5det
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/etikkradet/etiske-retningslinjer.html?id=425277
3 jun | Unregistered CommenterJohan
Gosh! "oppnevnt av Kongen" och allt!

Ett etikråd utnämnt av Kungen skulle knappast flyga i Sverige just nu...
3 jun | Unregistered Commenterbergh
Intressant läsning.

Nog för att normativ politisk filosofi är svårt, men visst har man kommit längre än "Du skall inte investera i vapen och Walmart"?
3 jun | Unregistered Commenterbergh
"Barnsjukdomarna" kommer vàl främst fràn att du (liksom DN och Sandberg) kommenterar etiska fonder som de sàg ut 2005?
Men visst finns "sortera bort alkohol och vapen"-kriterierna kvar i en hel del fonder. Det är dock väldigt fà inom branschen som inte tycker sàdana kriterier är mossiga, men de stora kunderna vill ha det sà. Och de stora kunderna är kommuner, landsting, församlingar, pensionsstiftlser som skrev sina etikpolicies typ 1999 (i mànga policies stàr det ocksà att man inte vill investera i företag som verkar inom trafficking och droghandel...). Fondbolagen har i princip inget val än att fortsätta köra med mossiga metoder i dessa fonder.
9 jun | Unregistered CommenterPelle
njae, min uppfattning är att det fortfarande ser ut på detta sätt på många håll än idag - kanske just för att policies skrevs 1999, som du nämner.

Ett gott tecken dock om många inom branschen tycker detta är mossigt.
10 jun | Unregistered Commenterbergh
Arbetsmiljöskandal inom Posten Logistik avslöjar Postens människosyn..

Vi i föreningen Ofog vill uppmärksamma de oacceptabla arb.miljöförhållanden som råder bakom Statliga Posten's hemsidas välformulerade policy. Läs Metro's artikelserie om hur Posten Logistik's regionchef Mats Ståhlgren ser på arbetsmiljöbrott och hur de postanställda som anmäler arbetsmiljöbrott/olyckor/tillbud bestraffas av företaget.
Vår önskan med detta utskick är att väcka frågan om Postens agerande och syn på de anställda är etiskt försvarbart och om regionchef Mats Ståhlgren's kommentar på AMV's kritik, överrenstämmer med den värdegrund statens bolag uppger sig stå för.
Hur ser ni på Postens människosyn? Läs och ta ställning:

I genomsnitt var nästan var sjunde postanställd borta från sitt arbete det senaste året. Av postens 42 000 anställda sjukskriver sig alltså hela 5 500 personer. Problemet ligger på ledningsnivån. Läs regionchef Mats Ståhlgren’s kommentar på arbetsmiljöverkets allvarliga kritik mot Posten Logistik! (Artikeln är hämtad från tisdagens Metro.) Gå sedan in på Postens hemsida och ta del av Postens officiella arbetsmiljöpolicy.
Vi vågar påstå att det föreligger en viss differens emellan den bild Posten visar upp mot sina kunder och den verklighet de anställda upplever. Vi kan också upplysa er om att det kvinnliga skyddsombudet som först slog larm till AMV, avskedades för ”överskridande av sin kritikrätt som anställd” .

METRO Gbg. Tisdag 7 juni 2011
Detta har hänt: Flera anställda på Posten Logistik i Göteborg vittnade om chefer som
trakasserar och övervakar personalen. Några har blivit sjukskrivna på grund av det hårda arbetsklimatet och andra har sagt upp sig. I mars beslutade Arbetsmiljöverket att
göra en inspektion. Den visar nu på flera brister. Posten får kritik för dålig arbetsmiljö!
Efter artiklarna om mobbning och trakasserier. Nu får Posten kritik från Arbetsmiljöverket.
Stressig och farlig arbetsmiljö. Bristerna. Stressigt jobb – turer hinns inte med, och det finns misstankar om att chaufförer hoppar över raster för att hinna. Oklar ansvarsfördelning –personalen har inte fått veta vem de ska vända sig till i olika arbetsmiljöfrågor. Oklara rutiner – All personal känner inte till rutinerna vid hot, våld och krishantering. Brister i säkerhetsutrustningen.
Terminalen är smutsig och dammig, och utrymningsvägarna är blockerade.
Personalen hålls utanför – har inte fått vara med och planera det om berör det dagliga arbetetPersonalen på Posten Logistik tvingas till ett för högt arbetstempo, och de får inte göra sina synpunkter hörda. Det visar Arbetsmiljöverkets
granskning av arbetsmiljön. Inspektionen gjordes efter att personal anmält mobbning, trakasserier och dåliga arbetsförhållanden. Något som Metro kunnat avslöja i flera artiklar.
Enligt Carina Berggren, inspektör på Arbetsmiljöverket, krävs det förbättringar. Verket kräver
också att Posten gör någonting åt den farliga arbetsmiljön. – Det handlar både om riskbedömningar och rent fysiska brister. Posten har till och med den 30 oktober på sig att svara på hur man ska åtgärda bristerna. Men Mats Ståhlgren, regionchef för Posten, menar
att bristerna inte är många, han vill inte heller kalla dem allvarliga.
STINA BERGLUND@METRO.SE
Läs även Metro via internet upplaga i PDF format från : Metro 24/1. 1/2. och 7/3.

Föreningen Ofog Göteborg
12 jun | Unregistered CommenterOfog
Tjena,

Stor humor (forutom att sla typ nytt rekord i off-topic)

"I genomsnitt var nästan var sjunde postanställd borta från sitt arbete det senaste året. "

Sloa statsanstallda, mao

"Stressigt jobb – turer hinns inte med, och det finns misstankar om att chaufförer hoppar över raster för att hinna"

Valkomna till den dagliga verkligheten for alla som inte ar statsanstallda.

"Personalen hålls utanför – har inte fått vara med och planera det om berör det dagliga arbetet"

Oh typ, det ar liksom det som ar skillnaden mellan att vara personal och att vara agare/ledning. Personalen utfor det som agaren/ledningen har bestamt (det ar liksom darfor man far lon), om man inte tycker om det kan man med fordel byta jobb.
12 jun | Unregistered CommenterEmil

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.