Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vi kallar det "betyg management"– skolkonkurrens i praktiken | Main | Blir man sjuk av att titta på TV? »
onsdag
jun152011

Ökar antalet dödade i trafiken kraftigt?

Igår meddelades att antal dödade i trafiken ökar kraftigt. Jag gissade på basis av min livserfarenhet att det förhöll sig precis tvärt om och att nyheten berodde på feltolkning av kortsiktig fluktuation kring fallande trend.

Mycket riktigt: 2010 var antalet döda “rekordlågt”. Gårdagens nyhet bygger på preliminära siffror från januari till maj – inte ens ett halvår – och innebär en ökning med 33 procent jämfört med samma period 2010.

Eftersom 2010 var ett ovanligt år, skulle även en helt normal siffra för 2011 vara en stor procentuell ökning på årsbasis. Den långsiktiga trenden – som inte alls nämns i rapporteringen – ser för övrigt ut så här:

image

Jag undrar om de journalister som är inblandade i denna rapportering medvetet snedvrider, eller bara är inkompetenta. (OBS: Jag undrar verkligen, båda är nämligen högst troliga).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (10)

Intressant! Tror på teorin om medveten snedtolkning, om än inte av journalisten själv. Notera att detta kommer dagen efter diskussioner om att låta cyklister köra mot rött och enkelriktat, vilket bilfokuserade såsom NTF kanske inte gillar nåt vidare...
15 jun | Unregistered CommenterJoakim
Jag tror också att det är NTF som vinklat till det, och tidspressade journalister som inte riktigt hann faktakolla. Vilket är lite märkligt, för till och med jag som inte är särskilt insatt i ämnet reagerade när jag kollade på nyheterna igår. Hade också för mig att den långsiktiga trenden var mycket god.
Det är som sagt var en viss fluktuation i dylika data, med 85 dödsfall 2010 och 113 år 2011 (samma tidsperiod och data om man följe SR-länken till SVT) så blir p-värdet ungefär 0.0233, dvs 0.047 två-sidigt. Med tanke på att detta inte är en slumpmässigt vald tidsperiod, man har nog följt detta och sedan gått ut och först testat testat varje månad, så ska man vara försiktig med slutsatser. Det var ju en kall vinter samtidigt som konjunkturen förbättrades, frågan är hur detta påverkat total trafikmängd, en viktig justeringsfaktor.
15 jun | Unregistered CommenterStefanP
Tror på en tredje förklaring: journalister har bestämt sig för att en nyhet är en nyhet, d.v.s. allt som kan tolkas som att det avviker från något, särskilt negativt, ska beskrivas så och inte trasslas till. Annars skulle tidningarna bli väldigt tomma på nyheter eller väldigt fulla av bakgrundsresonemang. Kalla det inte inkompetens, kalla det alternativ kompetens.

Det finns ryggsträngsdjur (nära släktingar till ryggradsdjuren) som tillbakabildat hela hjärnan under evolutionen. För att det faktiskt funkade toppenbra.
Som varande journalist och därmed begåvad med "alternativ kompetens" (bra uttryck Andreas!) tror jag mig ha en viss inblick i hur det ligger till. Det finns ett halvt skämtsamt, halvt seriöst, ordspråk som fångar in vad det handlar om:

Kolla aldrig en bra story två gånger - den kan spricka.
16 jun | Unregistered CommenterTomas N
Vore intressant att se andra siffror än jämfört endast med antal bilar. Dessa ökar väl stadigt antar jag. Typ antal hushåll med bil/ antal körda mil / antal olyckor.
17 jun | Unregistered CommenterOskar
En skattning av det totala trafikarbetet i Sverige 1950-1997 finns i tabell 12 här:

http://www.trafa.se/upload/Statistik/V%C3%A4gtrafik/Trafikarb_fordonskm_p%C3%A5v%C3%A4g_1950_1997.pdf

varav framgår att detta mer än tiodubblats från 1950 till 1997. Det betyder att sett till körd sträcka har det blivit oerhört mycket säkrare att åka bil, även sedan 1980. Inget tyder på att trenden avtar.

En intressant artikel skulle dokumentera denna enorma förbättring och diskutera dess orsaker. Jag anar en rad tänkbara faktorer:

Smartare vägdragningar (planskilda korsningar och rondeller snarare än vanliga korsningar)
Bättre akutsjukvård - och kortare transporttid till akutsjukvården (vilket i sin tur torde hänga ihop med urbaniseringen)
Lägre genomsnittlig alkoholhalt hos förarna.
Säkrare bilar (bilbälte, krockkuddar mm)

Men hur viktiga är dessa olika faktorer?
25 jun | Unregistered Commenterbergh
Den här killen kan nog svara på det, i detalj:

http://www.fokus.se/2011/06/jakten-mot-nollpunkten/
Tänk om alla statliga myndigheter hade motsvarande nollvision. Då skulle vi få evigt liv!
27 jun | Unregistered CommenterMartin
freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.