Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om tigertillväxt och procenträkning | Main | Ökar antalet dödade i trafiken kraftigt? »
onsdag
jun152011

Vi kallar det "betyg management"– skolkonkurrens i praktiken

Debatten om effekterna av konkurrens mellan skolor är intressant. Hur mycket ligger det i påståendet att skolorna konkurrerar med att ge höga betyg snarare än faktiska kunskaper?

Ett besök på Kunskapsskolans hemsida är inte direkt lugnande. Några citat:

Gedigna kunskaper och höga betyg är viktiga för att eleverna ska ha så många  valmöjligheter som möjligt, både inför gymnasievalet och inför framtida högskolestudier. Därför är ett av våra övergripande mål att ha högst betyg i kommunen [på förstasidan]

Man styr alltså mot målet att ha högst betyg i de områden där man finns. Klickar man på länken “Betygsresultat” – i sig en informativ benämning – finner man:

Men att betygen är höga räcker inte, det måste också vara god kvalitet i betygssättningen. Därför arbetar Kunskapsskolan systematiskt för att hela tiden förbättra betygskvaliteten. Vi kallar det "betyg management" och begreppet innefattar hela processen kring betygssättning. Att skolan sätter upp mål med kvalitet (tydliga, utmanande och rimliga) i verksamhetsplanen, att måluppfyllelsen värderas i betygsprognoserna och åtgärder vidtas om mål inte ser ut att nås, att betygsresultaten ligger i linje med prognoserna samt att resultaten på de nationella proven blir en bekräftelse på den kännedom man har om elevernas kunskapsnivåer och att avvikelsen mellan betyg och nationella provresultat blir liten.

Här står faktiskt inte ett ord om att betyg ska motsvara faktiska kunskaper. Mot bakgrund av debatten om betygsinflation, hade jag väntat mig att finna några lugnande formuleringar om förmedlande av faktiska kunskaper, kanske t o m statistik på vad man faktiskt lär sig.

Kanske letar jag dåligt. Det är dock lätt att hitta en graf över betygsutvecklingen:

OBS: Det kan mycket väl vara så att Kunskapsskolan ger kunskaper som förbättrats precis som betygskurvan anger. Men den som är lite oroad över betygsinflation lär inte bli lugnare av 10 minuters surfande på Kunskapsskolans hemsida, snarare motsatsen.

Slutligen är följande värt att notera:

Kunskapsskolan har en mycket stabil ekonomi och visar för sjätte året i följd positivt ekonomiskt resultat [från förstasidan]

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (18)

Vilka förskräckliga managementfloskler! Man blir ju rent förskräckt!
Vilken jävla soppa. Och varför händer ingenting? Alliansen kommer få ta allt ansvar för den flumskola som fortfarande råder vid nästa val. Trots att den grundades 68. Fattar dom inte det?
15 jun | Unregistered Commenterpontus
Äh, dumheter, min generation har inte gått i någon flumskola. "Flummet" grundlades med kommunaliseringen och har fördjupats med avregleringar och friskolereformer. Det finns inget värre flum än managementfloskler. Jag minns nog Kotler & Armstrong från FEK A,
Jag tror flummet grundlades med lärarutbildningen 1986.
15 jun | Unregistered CommenterJonas V
Med 68 refererar jag naturligtvis till ursprunget av den akademiska ideologi som underligger flumskolan. Inte när någon specifik reform röstades igenom.

Jag började skolan 1986, och nog har det varit en flumskola.
16 jun | Unregistered Commenterpontus
Hej,
ja jag tycker nog att du letar lite dåligt. En ledtråd skulle kunna vara vårt namn - Kunskapsskolan. En annan första delen i det citat du tagit med på sidan ”Gedigna kunskaper och…”.

Sen är det väldigt självklart för alla i skolvärlden att betygssättning grundar sig på vilka kunskaper eleven uppvisat, bland annat genom resultaten på de nationella proven. Betygen är måttstocken, därför pratar vi (och t ex Skolverket och SKL) om betygsresultat när vi redovisar vilka kunskapsnivåer eleverna nått. Och vad vore alternativet? Att inte bry sig om betygen vore samma sak som att inte bry sig om vilken kunskapsnivå eleverna har. Är det en bättre skola tycker du?

Men jag kan förstå att man kan tycka att vi använder för mycket näringslivstermer på vår hemsida. Det är faktiskt med avsikt som vi gör det. I vår ambition att skapa Sveriges bästa skola där vi, genom en personligt utformad utbildning, vill locka våra elever att tänja sina gränser och lära sig mer än vad de trodde var möjligt (vår vision, finns också på vår hemsida) vill vi föra in en del av det som näringslivet är bra på i skolvärlden. Att sätta mål, göra betygsprognoser, följa upp och återkoppla. Styrning och ledning helt enkelt på både elev-, lärar- och skolledningsnivå.

Med detta sagt så vill jag gärna bjuda in dig till en av våra skolor så att du kan se hur det här funkar i praktiken! Jag mailar dig så ser vi om vi kan hitta ett datum!

/Cecilia Alpstig, informationschef Kunskapsskolan
I Skolverkets SIRIS-databas redovisas förhållandet mellan nationella prov och betyg på skolnivå. De olika kunskapsskolorna skiljer sig åt men de är inte mindre generösa än skolor i allmänhet i svenska är avvikelsen uppåt för Stockholms skolor i snitt 25,4% och Kunskapsskolorna i kommunen finns mellan 12,6 och 32,1%. I matte är snittet i kommunen 26,5% och Kunskapsskolorna ligger mellan 17,3 och 44%, i engelska är snittet 9 och Kunskapsskolorna ligger mellan 6 och 18%.

Problemet med denna typ av jämförelser är att proven rättas lokalt och det finns stora skillnader i rättningsnormer mellan olika skolor.
16 jun | Unregistered CommenterJonas V
Som lärare i bland annat reklamskrivande sätter jag betyget IG på termen "betyg management".
Cecilia,

det faktum att ni heter "Kunskapsskolan" övertygar mig inte (det framstår snarare som snudd på tautologiskt). Min poäng var att det är lätt att hitta statistik över betyg men inte något mått på faktiska kunskaper eller något annat som lugnar den som är orolig för betygsinflation.

Jag tackar för inbjudan, men det faktum att jag blir inbjuden ändrar ju inte det intryck man får av hemsidan.
16 jun | Unregistered Commenterbergh
Det borde inte vara tillåtet för skolor att göra reklam genom att visa upp sina medelbetyg. De säger nämligen INGENTING om vilken kvalitet som skolan har på undervisningen, ÄVEN om vi antar att betyg faktiskt skulle vara ett bra mått på kunskapsnivån hos eleverna (as if...). Vi vet nämligen inte om skolans elever skiljer sig åt från genomsnittet med avseende på t.ex. sociala och medfödda förutsättningar. För att kunna göra ett något så när trovärdigt mått på undervisningsens effekt måste man ha tillgång till ett kunskapstest som eleverna gjort innan de börjar en skola som man kan relatera till det kvalitetsmått som görs i slutet av utbildningen (här slutbetyg). Sådana beräkningar kan man i Sverige göra med gymnasieskolor, men knappast med grundskolor (absurd tanke). Alltså, vill kunskapsskolan ha en "kunnig" framtoning bör den inte lägga upp diagram med snittbetyg. De vilseleder bara.
16 jun | Unregistered CommenterMattias W
Jag vet inte så mycket om Kunskapsskolan i allmänhet, men jag har tittat lite på deras hemsida i Lund, den kommun där jag bor och där mina barn går i skolan. På deras förstasida för Lund meddelar de att "Våren 2010 hade Kunskapsskolan Lund bäst betyg i Lund, för tredje året i rad!"

Det är för det första en lätt överdrift, eftersom de visserligen låg högst 2010 och 2009, men kom på tionde plats 2008.

Tittar man sedan på resultaten i de nationella proven ser man att det finns tre respektive fem skolor i kommunen som hade bättre resultat än Kunskapsskolan 2010 och 2009. Jag har svårt att se sådana siffror utan att misstänka att marknadsföringen som en skola som ger höga betyg sätter en viss press på lärarna att faktiskt också sätta betyg i överkant.
16 jun | Unregistered CommenterSvante
Bra vinkling på angeläget ämne. Notera dock att Skolverkets officiella uppfattning om god kvalitet (i ämnen) är hög måluppfyllelse. Det är inte (som man kunde tro) "goda kunskaper" som eftersträvas i det svenska skolsystemet utan hög grad av anpassning till de mål som fastställts av de politiska instanserna (direkt eller indirekt av regeringen). Så det är ingen ide att leta efter tecken på "riktiga" kunskaper när man kritiskt granskar vår gemensamma skola!
Rabert Berg, Lund
17 jun | Unregistered CommenterRabert Berg
Betyg management is da shit.
17 jun | Unregistered CommenterKnugen
"Kunskapsskolan" är det något som gör mig misstänksam är det just namnet. Jämför, ju mer tyrannisk diktatur ju mer sannolikt att ordet demokratisk ingår i landets namn, DDR etc
17 jun | Unregistered CommenterKarin
Karin - Rolig iaktagelse. Det är alltig läge att osäkra revolvern när nationener bär prefixet "den demokratiska folkrepubliken". Men det hade varit kul ocks[ om de faktiskt hette "betygsskolan"
18 jun | Unregistered Commenterpontus
Det vore intressant med en public sector motivation-studie av huruvida de vinstdrivande skolorna överlag drar till sig mindre nogräknade individer som lärare. Fast gissningsvis sysslar Kunskapsskolan även med "Frågeformulär Management", så tillförlitligheten skulle väl inte vara den allra bästa.
18 jun | Unregistered CommenterMartin
@ Svante - jag kollade detta med betygsresultaten i Lund och du har helt rätt! För andra året i rad ska det vara. Inte bra att det har blivit fel på hemsidan, vi har rättat till det nu.
Namnet "Kunskapsskolan" betyder alltså en skola som ägnar sig åt kunskap. Det måste vara helt unikt! ("skola" betyder ju dessutom b.la. utbilda, det handlar alltså om en tautologi).

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.