Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om SNS-rapporten och den nu pågående debatten kring denna | Main | Veckan som gick, veckan som kommer »
onsdag
sep072011

Policyförslag nr 5: Tillåt friare andrahandsuthyrning av bostadsrätter, beskatta vinsten och låt föreningen ta ut en avgift

I våras tvingade (nåja…) libereko mig att fundera kring hur bostadsmarknaden kan reformeras. Det har nu blivit en ledare i Ekonomisk debatt nr 5. Min utgångspunkt, efter att ha konsulterat Assar Lindbeck om varför det senaste allvarligt menade försöket att avskaffa hyresregleringen på 1960-talet misslyckades:

Knepet är alltså att hitta effektivitetshöjande åtgärder som ingen vinner så mycket på att det sticker i ögonen på andra

Förslaget: Att göra det lättare för bostadsrättsägare att hyra ut i andra hand till marknadshyra, schablonbeskatta vinsten och tillåta att bostadsrättsföreningen tar ut en avgift för merkostnad vid andrahandsboende. Avslutar ledaren så här:

På det hela taget skulle reformen ha åtminstone fyra vinnare: Bostadsrättsföreningen,
lägenhetsägaren, staten och − naturligtvis − den som får hyra. Genom att vinsten på detta sätt späs ut på fyra olika parter kan det undvikas att någon enskild part gynnas oproportionerligt av reformen. … Den långsiktiga politiska dynamiken är som alltid svår att förutse, men det kan inte uteslutas att oron för marknadshyror generellt sett minskar efter några år med en välfungerande marknad för andrahandsuthyrningar. En fungerande bostadsmarknad i Sverige behöver inte vara en politisk utopi

Som jag nämner i ledaren är Hans Lindh inne på liknande tankar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Här i Norge finns ju, till skillnad från i Sverige, en fungerande, vit hyresmarknad, som bygger huvudsakligen på småskalig privat uthyrning av bostadsrätter och ägarlägenheter. Det är dyrt att hyra, men det finns lägenheter att få tag på utan korruption - precis tvärtom mot Sveriges storstäder. Vet inte exakt hur reglerna funkar, men har förstått det som att avregleringen gjordes på 80-talet av borgerliga regeringar och att ingen i dag ifrågasätter den.
8 sep | Unregistered CommenterJohan
Så mycket för den sista Sovjetstaten, alltså ;-)
12 sep | Registered Commenterbergh
Ser framför mig en bostadsrättsförening utan några medlemmar på mötena eller några som tar ansvar för fastigheten/föreningen eftersom endast ett fåtal av medlemmarna bor i fastigheten efter en sådan reglering. Att få in folk som tar ansvar och vill sitta i styrelsen har varit ett problem i samtliga tre föreningar jag befattat mig med, detta borde rimligen bli ännu svårare efter en reform. Denna förlust på engagemang i föreningen går inte att sätta ett pris på, men är livsnödvändig för att föreningen och fastigheten ska fungera på längre sikt.
25 sep | Unregistered CommenterWille
Wille, det ar onekligen markligt att husen inte forfaller i alla andra lander som tillater fri andrahandsuthyrning...
26 sep | Unregistered CommenterEmil
Emil, jag tycker att gemensamma utrymmen som trapphus i många länder samt även i Sverige i vissa hus där man har mycket andrahandsuthyrning, kanske inte är förfallna, men ser för jävliga ut. Samfällighetsföreningar är inte så mysigt som det låter för det mesta. Känns för mig rätt logiskt att om en person äger lägenheter i 3 hus plus i det fjärde huset där han bor själv, så kommer dennes engagemang i varje förening tunnas ut. Tänk sedan ett antal sådana fall per hus... Jag vet inte om folk i andra länder är bättre på att ta ansvar för samfälligheter, men min uppfattning är att vi svenskar är dåliga på det och gärna smiter från den typen av ansvar.

Det går antagligen att på någon vis reglera ansvarsskyldighet i ett reformerat system, men det är en problematik som enligt mig är lätt att missa.
26 sep | Unregistered CommenterWille

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.