Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bowles och Gintis om sociala preferenser | Main | Svenska trender 1986-2011: Har det blivit bättre? »
onsdag
okt242012

Attityden till flyktingmottagande i Sverige

Den här utvecklingen av attityden till flyktingmottagande är intressant. Om trenden håller i sig kommer det snart att vara fler som tycker det är ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar än som tycker det är bra.
NewImage

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Nåja. Vi jobbar på det.
Problemet är att de flesta invandrarna från tredje världen inte fått stanna på grund av de uppfyller krav enligt flyktingkonventioner utan av andra skäl, exempelvis ömmande omständigheter eller som anhöriginvandrare. Frågan om önskemål kring regelverket i invandringspolitiken är alldeles för komplex för att kunna utläsas i SOM-institutets undersökning. Vad skulle svenska folket tycka om vi frågar om de vill ha Sveriges eller Danmarks invandringspolitik?

I Danmark visade en nyligen gjord Gallup att 83% av danskarna vill behålla nuvarande invandringspolitik eller ha ännu stramare regler. Vi kan nog räkna med att opinionen i Sverige är relativt snarlik.
24 okt | Unregistered CommenterLars
Svarsfrekvensen i SOM har minskat med nästan 10 procentenheter under de senaste 10 åren. Numera är det bara cirka hälften av respondenterna som besvarar enkäten. I den dokumentation som finns kring studiens genomförande så hittar iallafall inte jag någon information om hur bortfallet hanteras (viktning). Andreas, är det inte rimligt att anta att det är de invandringskritiska (företrädesvis lågutbildade, unga män) som slänger enkäten i papperskorgen? Jag begriper inte att denna fråga har blivit utredd med tanke på SOM-undersökningens höga status.
24 okt | Unregistered CommenterNyfiken
Jag måste korrigera mitt förra inlägg. Svarsfrekvensen netto i SOM var 57 procent med hänsyn taget till naturligt bortfall. Rätt ska vara rätt. Bortfallet har dock ökat med 10 procentenheter (från 67 procent 2001 till 57 procent 2011)."Den sämre svarsfrekvensen hos unga grupper är särskilt tydlig bland unga män." står det bland annat att läsa i rapporten. Svarsfrekvensen bland män i åldern 20-29 ligger numera på 32 procent. Vilka effekter har det här växande bortfallet haft på studiens skattningar av det svenska opionsläget?
24 okt | Unregistered CommenterNyfiken
En annan relevant faktor är den ökande andelen invandrare. Rimligen har de en mer positiv syn till massinvandring än svenskarna. Eftersom andelen invandrare ständigt ökar borde det även märkas i den här typen av undersökningar.

Jag tror mig också ha läst att de som tillhör de "översta" skikten i samhället är mer positivt inställda. Eftersom de lever i en mer skyddad värld kan de vara generösare än de som själva får betala priset av politkernas beslut. Det är alltid lätt att vara givmild med andra människors resurser. Skulle de själva drabbas vore det ett annat ljud i skällan...
31 okt | Unregistered CommenterCG

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.