Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är samhället Sverige eller världen? | Main | Bowles och Gintis om sociala preferenser »
tisdag
okt302012

Om migration i Expressen

En kortad och aningen anpassad version av första inlägget om migration hamnade i Expressen:

Det svenska flyktingmottagandet har ökat. Läget i Syrien gör att Migrationsverket prognosticerar nya rekordnivåer av asylsökande det närmaste året. Det aktualiserar frågan om migration är en samhällsekonomisk kostnad eller inte.

Det korta svaret är att migration är en samhällsekonomisk vinst. Däremot kan migration vara problem för den offentliga sektorns ekonomi, genom ökade utgifter för nyanlända som blir försörjda av välfärdsstaten. Det är alltså en skillnad på vad som samhällsekonomiskt kostsamt och vad som är kostsamt ur den offentliga sektorns perspektiv.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Varje land ser till sina intressen. Inget land gör en global
välfärdskalkyl över migrationens konsekvenser.
F ö skall flyktingar inte söka sig till ett land med generösa
bidragssystem, monopolistiska fack och en segregerad skola.
Där har de en besvärlig framtid. De får bidrag mne ingen
plats i samhället.
30 okt | Unregistered CommenterVidi
Du måste vidta någon åtgärd mot Expressen! Det de gjort nu är verkligen skrämmande. De har skrivit en enfaldig analys av hur invandringen "kan bli en lönsam affär" för samhället. Att texten inte kan vara författad av en docent i nationalekonomi framgår av dess banala och torftiga innehåll. Den verksar snarast vara skriven av någon okunnig medarbetare på tidningen. Det måste kännas oerhört kränkande att de satt ditt namn under artikeln.

När författaren i artikeln ska argumentera för den "lönsamma affären" stannar inkomstsidan på att den enskilde invandraren blir rikare på skattebetalarnas bekostnad samt något flum om stordriftsfördelar , specialisering och arbetsdelning. Självklart förklaras inte hur dessa "inkomster" uppstår och hur de balanserar de utgifter skattebetalarna drabbas av. Artikelförfattaren gör heller ingen analys av t ex utgifter för ökad brottslighet, för att inte tala om det psykiska och fysiska lidandet hos brottsoffren. Någon analys av ökad belastning inom sjukvård och åldringsvård vilket får till följd ökat lidande för patienter och åldringar görs inte heller. Det hela verkar vara ett verk författat av en person med ambitionen att slicka uppåt och sparka nedåt.

Att massmedia är ett tillhåll för enfald är väl ingen nyhet men att de på detta sätt utnyttjar ditt namn för att sprida nonsens tycker jag är att nå en ny bottennivå. Stäm dom!
30 okt | Unregistered CommenterCG

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.