Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Trust, inequality and the welfare state – mini course | Main | Om migration i Expressen »
fredag
nov022012

Är samhället Sverige eller världen?

Det kom en hel del reaktioner på inlägget om huruvida migration är en samhällsekonomisk kostnad. Den i särklass vanligaste:

Ska den samhällsekonomiska kalkylen göras på global eller nationell nivå?

Man kan välja vilken nivå man vill. Ju lägre nivå, desto större är dock risken att det dyker upp vinster eller kostnader på annat håll i samhället som inte kommer med i kalkylen.

Många tycks mena att utgångspunkten självklart borde varit Sverige snarare än världen, ibland med argumentet att jag är svensk nationalekonom. Namnet till trots handlar emellertid nationalekonomi inte så mycket om nationell ekonomi. Snarare är det så att ekonomiska resonemang ofta mynnar ut i att gränshinder är av ondo, då de hindrar marknader att klarera och skapar transaktionskostnader.

Jag håller således inte med om att ekonomer i den här frågan självklart bör anlägga ett nationellt perspektiv. om något lutar jag åt att vi bör peka på problemen med gränser och gränshinder i syfte att hitta samhällsekonomiska vinster.

Poängen kvarstår dock även ur ett strikt svenskt nationellt perspektiv: Det svenska samhället är mer än den offentliga sektorn. Pengar som betalas i försörjningsstöd är ingen samhällsekonomisk förlust. Den samhällsekonomiska förlusten är transaktionskostnaden och merkostnaderna som orsakas av stödets skattefinansiering. Den som får stöd använder detta till hyra, mat och kläder, och då uppstår intäkter på andra håll i Sverige (och i andra länder). Den samhällsekonomiska förlusten för Sverige består då av transaktionskostnader, kostnader för skatternas snedvridning samt de pengar som lämnar landets gränser (inklusive remissor som skickas hem till anhöriga).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Låt oss fastslå att den större delen av invandringen till Sverige är skattefinansierad och således en kostnad för skattebetalarna. Låt oss också fastslå att omfördela pengar så att de går till konsumtion istället för till sparande och investeringar inte kan vara samhällsekonomisk vinst.

Att leta argument för en sak, men bortse från andra argument som inte passar agendan, bör inte kallas för nationalekonomi, utan för politik.
2 nov | Unregistered CommenterPeter
"Låt oss fastslå att den större delen av invandringen till Sverige är skattefinansierad och således en kostnad för skattebetalarna. Låt oss också fastslå att omfördela pengar så att de går till konsumtion istället för till sparande och investeringar inte kan vara samhällsekonomisk vinst."

Precis. På det här området verkar Andreas vara mer av pro-invandringsideolog än objektiv nationalekonom. Att nuvarande invandringspolitik är en katastrof för Sverige går inte att förklara bort och det handlar ju dessutom om så mycket mer än bara ekonomi. Och det är väl det som är av intresse för det svenska folket och inte några akademiska teorier om "migration" ur ett globalt perspektiv. Sverige behöver en omlagd och långsiktigt hållbar invandringspolitik. Att Sverige är sämst i hela OECD på att få invandrarna i arbete, trots västvärldens mest kostsamma och omfattande integrationspolitik, håller inte. Och som Peter Santesson visat är det knappast diskriminering (vänsterns argument) eller svenska regelverk (högerns argument)som förklarar saken utan den omfattande asylsökar- och anhöriginvandring (SD:s argument) som gjorts till helig ko i svensk politik. Även statsministern medger att nuvarande invandringspolitik innebär en "väldig prövning" för det svenska samhället och att han och regeringen möjligen "på marginalen" kan förändra det faktum att många invandrare står utanför arbetsmarknaden.
2 nov | Unregistered CommenterLars
Håller med om att man bör se det globalt, men nationalegoisterna struntar nog i ditt mått. Frågan är hur de inföddas välstånd påverkas.
3 nov | Unregistered CommenterJeppen
"Den som får stöd använder detta till hyra, mat och kläder, och då uppstår intäkter på andra håll i Sverige"

Det här är visserligen sant, men irrelevant. Om någon får försörjningsstöd (och därmed betalar hyra, mat och kläder), så beskattas någon annan (som därmed betalar mindre hyra, mat och kläder). Så de "intäkter" du pratar om hade faktiskt uppstått även utan försörjningsstöd, och skall därför inte all med i kalkylen.

Om vi omfördelar resurser från svenska medborgare till icke-medborgare så sker det en förlust av samma belopp på samhället (om detta är definierat att endast inbegripa svenska medborgare). Transaktionskostnader och skatternas snedvridning är en ytterligare förlust.
4 nov | Unregistered Commenterpontus
I detta spel har Sverige som motståndare resten av
EU-länderna. De ha en enkel match. Sverige väljer
konsekvent den strategi som gynnar motståndaren,
dvs tar de flyktingar/anhöriga som alternativt
skulle hamna i andra EU-länder. Varför har dessa inte
upptäckt eller fattat att flyktingmottagning är en vinst i ett
globalt perspektiv?
4 nov | Unregistered CommenterVidi
I detta spel har Sverige som motståndare resten av
EU-länderna. De ha en enkel match. Sverige väljer
konsekvent den strategi som gynnar motståndaren,
dvs tar de flyktingar/anhöriga som alternativt
skulle hamna i andra EU-länder. Varför har dessa inte
upptäckt eller fattat att flyktingmottagning är en vinst i ett
globalt perspektiv?
4 nov | Unregistered CommenterVidi
@Bergh

Kul med konstruktiva och bra inlägg i den här annars så infekterade debatten - viktigt, och jag tror att många uppskattar det.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.