Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om nationalekonomin, vetenskapen och krisen | Main | Och så till något helt annat... »
fredag
nov302012

Etzel Cardena argumenterar i LUM

Det blev visst ståhej när LUM (Lunds universitets magasin) skrev om Etzel Cardeña och hans forskning om parapsykologi (Svenskan, LUM:s kommentar).

I LUM 8-2012 (s. 37) svarar Cardeña:

Skribenterna hävdar att studier bl.a. “i den amerikanska vetenskapsakademins regi” fastställt att det inte finns något stöd för psi-fenomen. I själva verket har Parapsychological Association varit medlem i American Association for the Advancement of Science (AAAS) i över 40 år. Psi undersöks också bl. a. i Cornell University …

Argumentationen följer alltså formen:

Skribenterna hävdar A. I själva verket gäller B. Samt C.

Formuleringen “i själva verket” antyder att B står i motsats till A, men en kritisk läsare inser att A och B mycket väl kan vara sanna samtidigt. Om frågan gäller A:s sanningshalt, är C tämligen irrelevant. Cardeña väljer att återge argument A, men bemöter det inte.

En professor borde kunna argumentera bättre.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Kan man inte bemöta argumentet, släng ut en rökridå!
3 dec | Unregistered CommenterMarcus
...också min egen variant: orkar man inte sätta sig in i sakfrågan, analysera argumentationen och se vilken sida som slänger ut rökridåer ;-)
3 dec | Unregistered Commenterbergh
;-)

Om du får en kvart över och om intresse finns, så är det här en läsvärd introduktion till den debatten: http://www.vof.se/folkvett/20033parapsykologin-och-dess-kritiker---ris-och-ros
3 dec | Unregistered CommenterMarcus
Oerhört intressant och läsvärt. Heder åt Jan Dalkvist och Joakim Westerlund för denna genomgång!
7 dec | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.