Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Borde vi vaccinerat 100% om det hade räddat ytterligare ett sjunde liv? | Main | Så här års brukar jag klaga på nollprocentsscenariot i pensionsprognosen »
söndag
feb122012

Hur sannolik är livets uppkomst i en varm liten pöl?

Läser då och då i Daniel Dennets bok "Darwin's dangerous idea". Figuren nedan återfinns i kapitlet som diskuterar den kritiserade boken "Evolution: a theory in Crisis" av Michael Denton.

Dentons poäng är (förenklat) att livet inte kan ha uppstått av en slump. Ett argument är att det är extremt osannolikt att aminosyror av en slump bildar proteiner som av en slump bildar en cell. Darwin var tydligen mer förtjust i att förklara hur evolutionen fungerar när den väl kommit igång än att diskutera hur allt började. Enligt Dennet blev Darwin aldrig mer specifik än att livet mycket väl kan ha uppstått i en varm liten pöl ('a warm little pond', s 149).  


Följande förbryllar mig: Vad jag sett, har evolutionens försvarare inte påpekat att det förvisso är extremt osannolikt att en cell bildas av en slump. Men med tanke på hur många aminosyror och annat som flöt omkring i pölen, och hur länge flytandet pågick, vore det mer osannolikt att det aldrig skulle bildas proteiner. I själva verket borde sannolikheten att det någon gång bildas ett protein av en slump gå mot ett när tiden går mot oändligheten. Och när det väl bildats proteiner verkar det osannolikt att dessa aldrig skulle bilda en cell.

Men jag är långt från hemmaplan nu, kanske har jag missförstått något om peptidbindningar?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Aminosyrakedjor och proteiner uppträder ganska sent i livets historia och har föregåtts av system som både burit på funktion (i likhet med proteiner) och förmåga till självreplikering (vilket proteiner saknar). En hypotes som stöds av ganska många är den om en RNA-värld (RNA fungerar bla som mellanled när information översätts mellan DNA och proteiner) Troligt är också att de cellmembran som omger celler spelat en viktig roll. Vid en viss sammansättning och vid vissa förutsättningar kan sådana membrananhopningar (miceller och vesiklar) spontant replikeras.

En rätt bra artikel som ffa behandlar det senare fenomenet finns här, skriven av Jack Szostak
http://cshperspectives.cshlp.org/content/early/2010/05/14/cshperspect.a002212
12 feb | Unregistered CommenterJonas
Jag har inte läst boken i fråga, men poängen med "ursoppan" är att just byggstenarna kan bildas, inget mer.

När det gäller evolutionsteori förlitar sig många på väldigt gammal information, trots att det har forskats en hel del sedan Darwins tid. Idag vet vi till exempel att RNA kan katalysera reaktioner, en funktion som man länge trott bara kunde fyllas av proteiner. Det är mycket troligt att det första steget från ursoppan främst förlitade sig på RNA eftersom den kan fylla samma funktion som DNA och protein i ett. Det har även gjorts en del eleganta experiment som visat hur RNA kan evolvera och anpassas till nya miljöer.

Poängen är att man väldigt länge grubblade över hur aminosyror kunde bilda proteiner, vilket är en komplex process eftersom det centrala dogmat antydde att DNA, RNA och protein måste utvecklats samtidigt. RNA har inte bara fördelen att det bara rör sig om en typ av molekyl som kan utföra samtliga nödvändiga uppgifter, utan även att de för det mesta kan "vika ihop sig" till rätt struktur av sig själv, medans proteiner i regel behöver hjälp av andra mekanismer i cellen (lite av hönan och ägget). Proteiner utvecklades antagligen senare.
12 feb | Unregistered CommenterHenwurst
Kom bara hit för att konstatera att Henwurst redan sagt det som behövde sägas. Bra där.
12 feb | Unregistered CommenterNymnchen
Bill Bryson beskriver detta bra i A Short History of Nearly Everything: eftersom det finns 20 vanliga aminosyror och eftersom ett typiskt protein består av 200 aminosyror är sannolikheten att ett protein ska bildas av en slump ungefär 1 på 10^260.
En ful lek med ord; att ett specifikt protein med en specifik sekvens, möjligen. Inte ATT ett (något) protein alls skulle bildas. Bra beskrivet!
Helt ointressant eftersom det enda som behöver bilads är en självreplikerande enhet som sedan kan mutera och selekteras, och det är med all säkerhet inte protein det handlar om.

Andreas; vad är det för folk du attraherar? Vad är det för underliga ämnen du ger dig in på? Gå och tvätta dig!
12 feb | Unregistered CommenterNymnchen
Tackar!! Nu har jag hittat en hel del kul...
12 feb | Unregistered Commenterbergh
"sannolikheten att ett protein ska bildas av en slump ungefär 1 på 10^260"

Ja, så sannolikheten att ett av dom proteiner som finns i en "modern" cell skall uppstå ur en pöl aminosyror är så låg att det kommer ta mer än universums ålder för att det skall hända.

Med andra ord: sannolikheten för att det INTE finns nån evolution är extremt låg. För dom proteiner som finns i dagens celler har uppkommit genom evolution. Det första livet såg givetvis inte alls ut som livet ser ut idag. Om det hade gjort det så hade det ju inte varit nån evolution.
Vill bara sätta lite perspektiv på "1 på 10^260". Jag har inte läst referensen men att singla en krona 864 ggr ger en sekvens av krona och klave som är 1 av 10^260 möjliga sekvenser. Vardagen innehåller oerhört många osannolika händelser om man räknar ut sannolikheten efteråt.
13 feb | Unregistered CommenterStefanP
StefanP, jepp. Innan livet uppstod kanske det möjligen var väldigt osannolikt, men osannolika saker inträffar! Vi kan, såhär i efterhand, med 100% säkerhet konstatera att liv har uppkommit oavsett hur osannolikt det må ha varit.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.