Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur sannolik är livets uppkomst i en varm liten pöl? | Main | Varför ser fp ett problem i att andra länder satsar på kunskap? »
lördag
feb112012

Så här års brukar jag klaga på nollprocentsscenariot i pensionsprognosen

...men i år får jag hjälp av en utmärkt artikel i Fokus. Där framgår att pensionsmyndigheten fortfarande inte tror sig kapabel att förklara för folk hur fiffgt det är med ekonomisk tillväxt:

Anledningen till att myndigheten ändå räknar utan tillväxt och inflation i sina prognoser är strikt pedagogisk.

– Skulle vi anta ett par procents tillväxt per år så skulle de flesta som är unga i dag få en pension som är högre än den lön de har i dag

Just det. Mannen som säger så är Arne Paulsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. Han vet att de flesta unga idag kommer att få en pension som är högre än den lön de har idag, och att den prognos de går ut med är inte är ett försiktigt eller ens pessimistiskt scenario, den är ett krisscenario.

Förr hade de åtminstone ett exempel med två procents tillväxt så att alla såg hur stor effekt tillväxten har på pensionen.

Men det tog de bort för de kunde inte förklara procenträkning för svenska folket - se förra årets inlägg.

F ö börjar den här bloggen bli gammal: Första gången jag skrev om detta var sex år sedan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Vilket gör Fredrik Reinfeldts uttalande om att vi måste arbeta till 75 än mer befängt. Tillväxt, teknologisk utveckling (mer eller mindre gratis solenergi etc.), stora ekonomiska arv från 40-talistgenerationen och annat kommer att göra pensionärstillvaron betydligt bättre för oss som är unga idag jämfört med dagens pensionärer, även om vi slutar jobba vid 65 eller tidigare.
13 feb | Unregistered CommenterClaes

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.