Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dålig argumentation från Riksbanksdirektionen | Main | It's state capacity, stupid! »
onsdag
sep122012

Minskar hyresregleringen segregationen?

Tre forskare på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet (ironiskt nog utlokaliserat till Gävle) har jämfört vilka som bor i hyresrätter och bostadsrätter i Stockholm

 Hyresrättsmarknaden är mindre segregerad än bostadsrättsmarknaden med avseende på hushållsinkomst, allt annat lika. Men på hyresrättsmarknaden är segregationen efter ålder, utbildning och etnisk bakgrund tydligare jämfört med bostadsrättsmarknaden

Föga förvånande förvånande: När plånboken inte får bestämma blir kontakter och köer desto viktigare. Men då ökad segregation är ett mycket vanligt argument mot marknadshyror är det bra att detta belyses.

Dock: Jag lyckas inte hitta själva rapporten som debattartikeln hänvisar till. Nog borde den finnas här någonstans?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Fast, det riktigt interessanta vore val att testa den totala segregeringen med eller utan hyresreglering (och inte bara inom hyresrattsmarknaden vs. inom bostadsrattsmarknaden). Samtidigt bor man val ocksa testa andra variabler - segregering ar naturligtvis inte bra men lite hogre segregering kanske kan vara vart det om valstand okar pa andra satt? Tex finns det ju argument for att en oreglerad hyresmarknad mojliggor en battre matchning av arbetsutbud och -efterfragan da det ar lattare for folk att flytta. Detta bor leda till hogre BNP per capita vilket ju ar bra. Ekonomi handlar ju trots allt om trade-offs.
12 sep | Unregistered CommenterEmil
Hur leder hyresregleringen till etnisk segregation? Jag trodde att det var den som stått i kö längst som får lägenheten. Kan hyresvärden neka någon lägenheten på godtyckliga grunder? I såna fall kan man väl lagstifta om att man inte får neka någon på godtyckliga grunder.
13 sep | Unregistered CommenterAndreas
!! Då det pratas om segreration så handlar det väl om att den som enbart kan Svenska har svårt för att klara sig i vissa OMRÅDEN?
Om hyrorna var fria så skulle väl områdessegr. öka ännu mer, då hyran då också kan användas i det spelet, inte bara styra befolkningen genom öka kostnaderna genom ombildningarna?
Andreas:
Hade vi haft marknadshyror hade det varit väldigt mycket mer kostsamt för hyresvärdar att diskriminera. Dessutom mycket enklare att bevisa.
18 sep | Unregistered CommenterHarald
" Jag trodde att det var den som stått i kö längst som får lägenheten."

Ibland är det så. Men om vissa grupper av någon anledning ställer sig i kön snabbare, kan även kön segregera.

Privata värdar kan f ö bestämma vem de vill hyra ut till. När de inte får ta marknadsmässiga hyror kan de istället öka vinsten genom att hyra ut till skötsamma som sliter minimalt på lägenheten. Eller hyra ut till någon de känner.

Så kan de naturligtvis göra även om det råder marknadspriser. MEN: då är det mycket dyrare för dem eftersom alternativet alltid är att hyra ut till den som betalar mest.
19 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.