Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En krönika och en video om tjänstepension och premiepension | Main | Minskar hyresregleringen segregationen? »
lördag
sep222012

Dålig argumentation från Riksbanksdirektionen

Slutklämmen i Per Janssons och Barbro Wickman-Paraks försvar av Riksbankens agerande i DN

Även det faktum att Sverige under senare år haft en bättre ekonomisk utveckling än de flesta jämförbara länder rimmar illa med en dåligt skött penningpolitik.

Detta är argumentation på partiledarnivå. Kritiken mot penningpolitiken har inte gått ut på att denna hindrat Sverige från att ha en god ekonomisk utveckling. Argumenten har varit att sysselsättningen skulle kunna vara aningen högre utan att riskera för hög inflation.

Det faktum att det gått bra rimmar inte på något sätt illa med ett påstående om att det kunde gått ännu bättre. Detta är alltså en retorisk släng snarare än ett seriöst argument, och det föräras dessutom rollen som slutkläm i hela debattartikeln (som inte övertygar i övrigt heller: de förklarar att det är svårt att träffa rätt, men inte varför man systematiskt missat målet på samma sida).

Av vice riksbankschefer bör vi vänta oss betydligt högre nivå.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.