Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Krönika om arbetsmarknaden i SvD | Main | Om internet, transparens, Morozov och Nils Gustafssons avhandling »
torsdag
okt172013

Krönika om välfärdens kärna

Krönika i bl a Eskilstunakuriren om välfärdens kärna som alliansen pratar om:

När regeringen lade sin höstbudget, fick vi höra att alliansen sedan 2006 tillfört 30 miljarder till välfärdens kärna. Det låter ju bra. En annan sak som låter bra twittrade centerledaren Annie Lööf ut den 6 oktober: Vi har tillfört mer medel till alla delar av välfärdens kärna. Regeringens strategi är tydlig: Det blir mer pengar till välfärdens kärna. Men vad är välfärdens kärna, och vad säger det oss att denna tillförts 30 miljarder sedan 2006? Svaret är att det inte säger särskilt mycket.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: fan
    Kr�nika om v�lf�rdens k�rna - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.