Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Korruption i Sverige | Main | Om Malmökommissionen – del 1 »
lördag
apr062013

Krönika om konsulter som säljer till offentlig sektor

Skrev en krönika i mars kring ett intressant ämne: Konsulter som säljer till offentlig sektor. Här i DT. Slutet:

När konsulter säljer tjänster till det privata näringslivet, vet de att betalningen ytterst kommer från företagets intäkter. Onödigt dyra och ineffektiva konsulttjänster drar ned företagets lönsamhet.
Den offentliga sektorn betalar däremot med skattemedel. Konkursrisken är i praktiken noll.
Dessutom hanterar den offentliga sektorn miljardbelopp årligen, vilket gör att även betydande konsultarvoden ter sig jämförelsevis små. En debattartikel för 150 000 är väl inte mycket jämfört med Arbetsförmedlingens totala budget på 37 miljarder kronor? Förvisso inte. Men är det inte ganska mycket för en debattartikel?
Det visar sig vara en svårbesvarad fråga. Konsultföretagens webbsidor hyser hisnande formuleringar och snygga bilder på de anställda, men de saknar en liten detalj som är nog så viktig för att konkurrensen ska fungera: priser.

Byråerna menar såklart att de säljer komplexa produkter som skräddarsys efter varje kunds unika situation och behov.
Men som alla erfarna konsumenter vet är det just när det är misstänkt svårt att göra prisjämförelser som det gäller att vara vaksam mot risken att betala överpris.
Det borde alla som köper konsulttjänster för skattemedel också veta.

I Eskilstunakuriren fick krönikan mothugg av Patrik Svensson, presschef på Arbetsförmedlingen. I sin helhet:

Arbetsförmedlingen skriver i princip alltid sina egna debattartiklar.
Vi har den kompetensen på kommunikationsavdelningen.
Ibland får vi dock större uppdrag, där det tillfälligt blir nödvändigt att komplettera med upphandlade tjänster.
Det Andreas Bergh syftade på (i Gästkrönika 15/3) var just en del sådana insatser som upphandlades i samband med en kampanj där Arbetsförmedlingen lyfte fram problematiken med generationsväxlingen och behovet av arbetskraft kommande år.
Det vi betalade för var inte bara en debattartikel, utan ett koncept bestående av budskap och argumentation.
Debattartikelns delar användes som underlag till olika aktiviteter kopplade till kampanjen.

Svaret illustrerar min poäng: Eftersom firmorna tar betalt för skräddarsydda koncept, blir det svårt att göra prisjämförelser och lätt för firmorna att ta bra betalt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.