Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Pratar kvinnor mer än män? | Main | Politisk förändring i Sverige - så funkar det. »
fredag
okt062006

Feministisk finansminister

Då har Sverige - för första gången någonsin, skulle jag tro - en finansminister som är övertygad feminist, som till och med kritiserat H&Ms könstereotyper i Expressen. Häftigt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Inte bara feminist utan kompetent också. Han skötte sig ganska bra i Aktuellts intervju också, tyckte jag.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.