Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Phelps: Varför får han priset? | Main | Pratar kvinnor mer än män? »
måndag
okt092006

Om regeringen och politiken i framtiden

Vad ska man säga om nya regeringen? Niclas och jag hade en kortis om detta i DI, men den finns knappast på nätet (DI verkar tro att lösenordsskyddade debattartiklar är ett bra sätt att nå framgång - jag är tveksam).

Nåväl, Sverige är nu förmodligen på toppen av en högkonjunktur.bnpswe06.jpg Troligen hinner det gå ner och vända uppåt igen lagom till nästa val.

Arbetsrätten påverkar arbetslöshetens varians och sammansättning, mer än dess nivå. Av detta skäl vore det bra om LAS kunde vara reformerad inför nästa konjunkturuppgång: Med flexiblare arbetsrätt kan sysselsättningsuppgången då bli betydligt brantare.

Regeringen har alltså tid att invänta stöd från s och facket för sådana reformer. Oppositionen noterar helt riktigt att exempelvis Bildt och Olofsson fortfarande pratar om reformer av arbetsrätten. Men det gör ju även socialdemokrater numera - se punkt 10 på Erik Åsbrinks 12-punktsprogram.

Slutligen: Många spekulerar kring den nya regeringens chanser att bli omvald 2010. Men det politiskt viktiga har nog redan inträffat i och med 2006 års regeringsskifte.

Om Reinfeldt sitter kvar är det för att han övertygat väljarna om att "de nya moderaterna" inte bara var valtaktik. Om s kommer tillbaka, lär det bli för att de skaffat sig en trovärdig politik för jobb och sysselsättning. På den vanliga ekonomiska höger-vänsterskalan lär skillnaderna inför 2010 års val vara mindre än någonsin.

Teoretiskt kan det såklart hända att Alliansen försöka kuppa igenom ett "nyliberalt systemskifte", samtidigt som socialdemokraterna hanterar sin valförlust genom att knyta an till sina socialistiska rötter.

Men det är inte riktigt så det brukar funka i Sverige.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Som alltid är det bisatserna som drar åt sig kommentarer: nej, jag har (heller?) aldrig förstått varför opinionsbildning bör lösenordsskyddas.

OK, till huvudämnet: ska man tro att Alliansen får släpa detta tredskande lass genom instanserna, varefter den härtill nödda och tvungna Arbetarrörelsen i framtida regeringar kan behålla regelverket, mildra det på strategiskt egennyttiga punkter, och samtidigt spy galla över det? Sweet.
9 okt | Unregistered CommenterTom
Nu har någon idkat civil olydnat (?) och lagt ut artikeln i pdf-format...

http://www.ratio.se/upload/DI-00-003-20061007%5B1%5D.pdf

9 okt | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.