Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför är vänstern (minst) lika bra på att privatisera välfärden? | Main | Om feminism, patriarkatet samt betydelsen av pojk- och flicknamn »
tisdag
maj232006

SVT-dokumentärerna om partierna påverkar ffa interndebatten

Det finns intressanta likheter mellan SVTs dokumentärer om folkpartiet (tidigare kommenterat) och socialdemokraterna. Programmen tar ställning för de progressiva inom båda partierna, mot pragmatiker, populister och maktlystna.

Inget av programmen lär skada opinionssifforna: För folkpartiets del stärktes bilden av att fp numera vågar tala klarspråk om problemen med invandringen, för socialdemokraternas del gjorde programmet tydligt att kontroversiella förslag som delad föräldraförsäkring inte blir s-politik sålänge Göran Persson får bestämma.

Programmen verkar snarare vända sig till en mindre skara initierade debattörer kring respektive parti. S-dokumentären framställde subtilt och raffinerat de progressiva feministerna som tänkande, idédrivna och framsynta. Få bra argument mot en individualisering framkom. Detta påverkar den interna debatten inom partiet. Så här funderar exempelvis Jonas Morian maa programmet:

Jag är generellt ingen anhängare av någon form av kvotering, och jag kallar mig inte feminist. Trots det gjorde tv-programmet i går mig ännu mer övertygad än tidigare om att kvotringsanhängarnas argument var de bästa och att den socialdemokratiska partiledningens motstånd var direkt korkat.

Kanske är det så att SVT-dokumentärerna vänder sig till så kallade grästoppar snarare än till de stora väljarskarorna?

Ett kuriosum i sammanhanget är att Margareta Winberg berättade att hon började driva frågan om delad föräldraförsäkring efter att ha suttit i telefonväkteri i radio, när någon från "liberal ungdom" ringde in och argumenterade för en delning.

Mer läsvärt hos Erik.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.