Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Debatten om Sverige och välfärdsstaten - Peter H. Lindert svarar | Main | Om det gamla och det nya folkpartiet (maa SVT-dokumentären) »
tisdag
maj092006

McKinsey om varför det går hyfsat för Sverige

DN berättar om en ny McKinsey-rapport, enligt vilken Sverige haft väldigt god produktivitet men dålig sysselsättning. De som vill göra politiska poänger av att det går hyfsat för Sverige, bör också fundera på varför det går hyfsat. I rapporten nämns följande skäl till att läget för Sverige som helhet är bättre än för 10 år sedan:

 EU-inträdet 1995, den skärpta konkurrenslagstiftningen samt avregleringar och reformer på branschnivå. Exempel är förändringar i plan- och bygglagen, som öppnat för större konkurrens i detaljhandeln, liksom det ökade antalet banklicenser som delats [ut] på senare år.

Ämnet har diskuterats flitigt på bloggen - här och här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Jag trodde "god produktivitet" och "dålig sysselsättning" var Berghska eufemismer, tills jag kom på att jag blandade ihop McKinsey med Kinsey.
27 maj | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.