Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Vilka journalister förstår vad Littorin-fallet handlar om? | Main | Apropå utarmningen av den högre utbildningen... »
måndag
jun182007

Almedalsbloggen

Idag nylanseras almedalsbloggen. Förra sommaren fick jag gästblogga hos höjdarna, i år är jag nästan ett affischnamn (nåja).

Det påminner lite - väldigt lite - om konstnären i Bo Balderson som på tolv år gick från att vara 'kanske ett löfte' till att vara 'något av ett löfte'.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Grattis till priset förresten, såg ditt namn i Sydsvenskan.
19 jun | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.