Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Apropå utarmningen av den högre utbildningen... | Main | Lätta poäng på Koh Lanta? »
måndag
jun182007

Fakta om utbildningsexpansionen, förkunskaperna och resurser per student

Är det verkligen sant att den högre utbildningen i Sverige expanderats kraftigt samtidigt som resurserna per student minskat och deras förkunskaper försämrats? Förmiddagen har rymt lite efterforskningar i ämnet, och det tycks i stort sett stämma.

Förkunskaper
Svenska högskolenybörjares dåliga matematikkunskaper, vilket fick förra regeringen att anslå särskilda resurser för att åtgärda problemet (artikel i SULF).

Svenska högstadieungdomars matematikkunskaper har minskat rejält bara mellan 1995 och 2003, mer än i de flesta andra länder. Källa: TIMSS

En undersökning från Skolverket visade 2005 att högskolelärarna upplever att förkunskaperna försämrats, i synnerhet i  matematik och läsförståelse (SR-inslag om rapporten).

Antalet studenter
Antalet registrerade studenter låg nästan still från 1977 till 1990, för att plötsligt öka under hela 90-talet, allt enligt SCB.

365946-874341-thumbnail.jpg

Resurser per student

När det gäller resurser per student är det svårare att hitta exakta uppgifter, men många källor talar om en minskning på 20% mellan 1994 och 2001, ex vis en SULF-skrift av Fritzell och Birath (2002). Ulf Nilsson (fp) har antytt att denna siffra är förra regeringens beräkning som de ogärna spred.

Med hjälp av SCB-länken ovan borde det väl knappast vara något större problem att räkna ut resurser per student under hela perioden 1977-2005. Någon som orkar - eller kan sätta RUT på saken?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Jag hörde iofs redan 1993 universitetslärare hävda att elevernas förkunskaper har minskat. Man kan fundera på om det finns någon särskild anledning till att universitetslärares förhoppningar om stundeternas förkunskaper kommer på skam, någon anledning som kanske snarare går att koppla till högskolelärarna än till stundeterna?

Det verkar ju inte som om studenterna får svårare och svårare att tillgodogöra sig undervisningen på universiteten, väl?

Samtidigt borde det väl vara fullständigt häpnadsväckande om inte ett större antal platser också leder till att studenter med lägre förkunskaper antas. Om antalet platser (utbudet) inte påverkade kunskapsnivån (priset) på en given mängd elever (efterfrågan) så skulle ju inte utbildningsmarknaden fungera?
18 jun | Unregistered CommenterLeffe
korrekt, sämre förkunskaper är en helt logisk följd av expansionen!
18 jun | Registered Commenterbergh
Intressantast vore kanske att försöka se hur de sämre förkunskaper möjligen korrelerar med efterkunskaper?

Efterkunskaperna måste ju trots allt vara det som är viktigast, såväl för samhället som för att mäta om universitet och högskolor gör ett bra jobb.

Tror du att det är möjligt att mäta?
18 jun | Unregistered CommenterLeffe
Se även den nyligen publicerade SULF-artikeln:
http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=6686

samt http://www.mattebron.se
Fast för att kolla resurserna per students utveckling måste man också ta hänsyn till vilka utbildningar studenterna går.

Och, kanske viktigast, hur lärosätenas uppdrag utvecklats. Min grundkritik när jag satt på SFS var att lärosätena fått fler och fler (i och för sig bra och relevanta) uppgifter, men att det inte matchats med motsvarande resurstillskott.


//KB

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.