Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Har Frankrike förändrats? | Main | Mer om Timbros reformdebatt »
tisdag
feb262008

Den mansdominerade akademiska bloggosfären

Det finns fler personer som heter Niklas än det finns kvinnor bland bloggande nationalekonomer.
Diskussionen jag startade här går vidare hos Johan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.