Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Exakt hur "härjar" ficktjuvar i Lomma? | Main | Om mina multipla partimedlemskap (5 - sista delen) »
torsdag
jul162009

Heberlein om akademin

De flesta som skrivit om Ann Heberleins bok, väljer en annan ingång än den subtila (nåja, jämfört med boken i övrigt) kritiken mot den akademiska världen.

Fullt begripligt. Men följande passage fångar onekligen en del:

Jonas Gardell skulle promoveras till hedersdoktor och prefekten, som verkligen inte är någon dum människa, insåg att media skulle vara där. [..] Alltså såg han till att placera mig som marschalk med ansvar för hedersdoktorerna och B., en kvinna i min ålder med invandrarbakgrund, som marskalk med ansvar för jubeldoktorerna. [...] Prefekten var oerhört nöjd: "Jag är så glad att få visa att teologen inte bara är en massa gamla gubbar" mös han.

Fast det är ju precis det den är. Varken B. eller jag är [fast] anställda på teologen. Ingen av oss fick komma på den stora flotta festen i AF-borgen på kvällen. (s. 177-8)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.