Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Andel av livets timmar i lönearbete (ur SOU 2012:28) | Main | Sanna Rayman om SNS-seminariet och Joakim Palme »
fredag
maj252012

Hade skolan varit bättre om skolpengen utretts ordentligt?

När jag och Gissur Erlingsson för några år sedan beskrev de offentliga utredningarnas roll i den svenska liberaliseringsprocessen, menade vi att det fanns ett tydligt mönster: Reformerna var välutredda. Först kom ett beslut om att utreda, sedan kom en utredning, remissbehandling och så småningom en proposition om att införa. Utredningsprocessen bidrag till att många reformer kunde genomföras i politisk enighet.

Nåväl, vi hittade också något som vi då mest tyckte var ett lustigt kuriosum: En reform passade inte in i mönstret, nämligen skolpengen.

ScreenClip(1)

(utdrag ur en tabell över reformer och motsvarande SOU, tagen från Bergh & Erlingsson 2009)

Källa: Bergh, A., and Erlingsson, G.Ó. (2009). Liberalization without Retrenchment: Understanding the Consensus on Swedish Welfare State Reforms. Scandinavian Political Studies, 32, 71-94.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Fast är det inte till en del så att flera av reformerna som har genomförts på senare år också har varit mindre väl utredda, alternativt att regeringen vägrat ta till sig remissinstansernas kritik? Det i sin tur har föranlett en del oönskade effekter och i några fall att man har fått backa i efterhand.

Hmm, två olika hypoteser att pröva kanske finns här: borgerliga regeringar hanterar remissväsendet mer nonchalant än s-diton (t ex eftersom man måste kompromissa internt) alternativt att remissväsendet generellt har blivit något som man oftare rundar Idag jämfört med för tjugo år sedan.
26 maj | Unregistered CommenterJFE
Jo, vi tar faktiskt upp just detta i avslutningen på vår artikel, att flera har pekat på utredningsväsendets försämring, orimligt korta remisstider med mera.

intressant hypotes om de borgerliga, jag lämnar frågan med varm hand åt någon hugad statsvetare!
26 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.