Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Papper och hamburgare i Göteborg | Main | Nina Björk om Kluvet Land, ungdomsarbetslöshet och teknologisk arbetslöshet »
lördag
aug242013

Vad ska vi göra när teknik X tar Vissas jobb?

Här kommer lite ytterligare tankar om teknologisk arbetslöshet (tidigare inlägg), som f ö även är giltiga för invandrings- och globaliseringsdebatten.

1. Utmaningen som orsakas av arbetsbesparande teknologi är på många sätt lik utmaningen som kommer av globalisering och outsourcing (se exempelvis Peter Santessons text om svenska callcenters som flyttar till Senegal). I ett läge med relativt fri invandring och flexibel lönebildning, finns även en likhet med utmaningen när billig utländsk arbetskraft konkurrerar ut dyrare inhemsk på hemmaplan.

Vi kan alltså tänka på utmaningen som orsakad av en teknik X, som innebär att maskiner, utlandsfödda i Sverige eller andra länder genom outsourcing konkurrerar ut välbetald arbetskraft.

2. Det positiva: Teknik X frigör resurser som kan användas till något annat än det som nu produceras billigare tack vare teknik X.

Detta gäller både för privat och offentlig sektor. Samtidigt som viss arbetskraft blir av med jobbet, uppstår nya jobb när de sparade resurserna används till något annat. Det är dock troligt att de nya jobben tar färre timmar i anspråk, eftersom vi människor tenderar vilja ta ut en del av de teknologiska framstegen i form av ökad fritid.

(Exempel: när offentlig sektor sparar pengar på att outsourca färdtjänstbokningen kan de lägga mer på något annat, förhoppningsvis angeläget område)

3. Kruxet: De nya jobben är ofta mer avancerade än de som försvinner, vilket gör att de i regel gynnar andra delar av arbetskraften än de som friställs.

4. Utmaningen som följer av teknik X är således fördelningsmässig. Det är nyttigt att tänka på den beväpnad med Kaldor-Hicks kompensationskriterium: Går det att hitta sätt att låta de som förlorar på teknik X få del av vinsterna så att även de får det bättre, eller åtminstone inte får stora försämringar?

5. Det begripligt att de som drabbas tenderar lägga skulden på teknik X. Det leder dock sällan till något konstruktivt. Bättre är att fundera på (och rösta på politiker som funderar på) på punkt 4 ovan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

En av de stora utmaningarna kring den här frågan är hur man kommunicerar den på ett pedagogiskt och intuitivt sätt. Hörde en bra kommentar häromdagen:

Historien var den att någon svensk gruppering mötte en kinesisk dito och diskuterade byggmarknad och arbetslöshet (antar att det här var några år sen när den kinesiska ekonomin såg annorlunda ut). Den kinesiska gruppen förvånades över att svenskarna tyckte att grävmaskiner var något bra, i Kina använde man minsann spadar och hade därför lägre arbetslöshet. En snabbtänkt svensk replikerade genom att fråga varför de inte istället använde skedar. På så sätt skulle ju ännu fler människor få jobb.
26 sep | Unregistered CommenterPer S

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.