Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ungefär hälften av USAs högre BNP per capita beror på att de arbetar längre än svenskar. | Main | Sociala normer på Linköpings bibliotek »
fredag
dec052008

På förekommen anledning: Ungdomsarbetslösheten är INTE en statistisk spegling av högskoleexpansionen.

Det mest intressanta med den här diskussionen mellan Magdalena Streijffert (s) och Anna König Jerlmyr (m) var Streijfferts kommentar till den ökade ungdomsarbetslösheten i Sverige:
Kan det bero på att fler studerar?
Det är en rimlig fråga, som dock lätt kan besvaras genom att kolla upp hur arbetslöshetsstatistiken är konstruerad. Svaret är nej - ökningen i ungdomsarbetslösheten beror inte på högskoleexpansionen.

"Intressant" var Streijfferts kommentar till det.

Den som är aningen insatt i svensk politik kanske till och med misstänker att det förhåller sig tvärtom: Fler högskoleplatser har i praktiken använts för att minska ungdomsarbetslösheten. PSW (som gör en snarlik fundering) har hittat en talande passage i Pär Nuders bok:

 – Det är politiskt självmord att inte öka intagningen när så många unga går arbetslösa, förklarade han [Göran Persson] för regeringen.

Jag [Pär Nuder] hade inget att invända vare sig i sak eller politiskt. Men jagförsökte förklara att det inte var möjligt av tekniska skäl.[...]

 – Vad är det för jävla system? Det är klart att det måste gå – det har gått förut, argumenterade han alltmer intensivt.
För en s-riksdagsledamot som Streijffert måste debatten om ungdomsarbetslösheten hittills ha tett sig helskum. Men bättre sent än aldrig: Nu ligger fakta på bordet även i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Lagom till den socialdemokratiska idédebatten.

Bakgrund:

Diagrammet visar svensk arbetslöhet i åldern 16-24 samt 34-54, 1970-2003. Senaste siffran är 19% för 2007.

Redan 1982 varnade ekonomen Anders Björklund för en trendmässigt stigande ungdomsarbetslöshet.Källa: SCB. 2004. ”Perspektiv på välfärden 2004.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Kan högskolans skifte av inriktning till genomströmning och ökad kapacitet (inte minst genom att bilda nya högskolor ute i landet) ha haft något att göra med 90-talets samtidiga ekonomiska kris och stora arbetslöshet?

Neej, det verkar väl osannolikt?
7 dec | Unregistered CommenterTom
@Bergh

Varfor borjade arbetslosheten plotsligt oka 2002?
10 jan | Unregistered CommenterIllern
Bäste iller,

Vi hade en mindre lågkonjunktur runt 2001-2002, och ungdomar tar smällen i större utsträckning än andra, pga bland annat anställningsskyddet.
10 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.