Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Att tolka skattningar med instrumentalvariabler: Exemplet biståndsdebatten | Main | Om förväntningar, varselstatistik och ett kommande metodfel i den ekonomiska debatten »
måndag
okt052009

Lund och Lundagård

Bläddrade igenom Lundagård. Inte helt upplyftande. Från deras hemsida:
  • Pub Vildanden kan tvingas flytta, När AF Bostäder vill ha bostäder istället. (artikel)
  • Akademiska föreningen kanske inte kan ha kvar AF-borgen. (artikel)
  • Lunds studenters filmstudio lägg ner. (artikel)
I tidningen kan man vidare läsa en ledare som kritiserar regeringen (för det höjda fribeloppet och för att resursökningen till högskolorna är för liten) och oppositionen (för att de inte opponerar sig tillräckligt); en lång kulturartikel som kritiserar stå-upp komik ("skrattar inte en enda gång"), och studera ett stapeldiagram som visar antal sidor studenten måste läsa per högskolepoäng i olika ämnen (lagboken är inräknad, så juristerna vinner).

Om ovanstående inte lockar, rekommenderas Matilda Gustavssons lilla betraktelse kring kulturfolkets självförakt:


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Fast artikeln som påstås vara skriven av Göran Hägg är väl i själva verket Kjell Häglunds?
http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=440
5 okt | Unregistered CommenterDennis
där verkar du onekligen ha en poäng...
5 okt | Unregistered Commenterbergh
Göran Hägg är inte den enda totalmissuppfattningen. Jag menar, Simon & Garfunkel? "Introducerade vinyl"? Vadfan? Tycker nog Matilda Gustavsson bör avhålla sig från att skriva något mer. Däremot får hon gärna pröva på att läsa.
5 okt | Unregistered CommenterBilly

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.